REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo při nákupu přes internetový obchod odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky. V této lhůtě může být zboží bez udání důvodu vráceno nebo (za níže uvedených podmínek) vyměněno. 

Zboží nám prosím zasílejte v původním obalu. Není-li to možné, zabezpečte zboží dostatečně tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Právo odstoupit od smlouvy se dle § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na případy, kdy bylo zboží individuálně upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

REKLAMACE:

1.1. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

1.2. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

1.3 Dále máte právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

1.4. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

1.5. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

1.6. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

1.7. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

e) Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

1.8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

1.9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

1.10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Kupující je při reklamaci povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží a prokázat, kdy zboží zakoupil u prodávajícího, například předložením dokladu o zaplacení zboží nebo účtenky či jiným prokazatelným způsobem.

V PŘÍPADĚ REKLAMACE NÁS PROSÍM KONTAKTUJE NA E-MAIL: INFO@YOGINI.CZ